stop:

full stop    гpaм. кра́пка.
full stop    hpam. krápka.

stop    1. v 1) зупиня́ти(ся); to s. short, to s. dead рапто́во, рі́зко зупини́тися; not to s. short of anything ні пе́ред чим не зупинятися; s. the thief! лови́ зло́дія!; do not s. продо́вжуйте; the train stops five minutes по́їзд стої́ть п'ять хвили́н; s. a moment! сті́йте!, стрива́йте!; 2) припиня́ти(ся); закі́нчувати(ся); s. grumbling ки́ньте бурча́ти!; to s. payment припини́ти платежі́; збанкрутува́ти: 3) poзм. зупиня́тися, залиша́тися ненадо́вго; гостюва́ти; to s. with friends гостюва́ти у дру́зів; to s. at home залиша́тися вдо́ма; 4) утри́мувати, вирахо́вувати; урі́зувати; the cost must be stopped out of his salary ва́ртість слід утри́мати з його́ платні́; 5) стри́мувати (вiд чoгocь - from); 6) перепиня́ти; блокува́ти; to s. the way заступи́ти доро́гу; 7) затика́ти, зама́зувати; шпаклюва́ти; to s. a gap запо́внити прога́лину; to s. a leak зупини́ти те́чу; to s. one's ears затика́ти ву́ха; to s. smb.'s mouth заткну́ти кому́сь ро́та; to s. a tooth запломбува́ти зуб; to s. a wound зупини́ти кровоте́чу з ра́ни; 8) ста́вити розділо́ві зна́ки; 9) відбива́ти (yдap y бoкci); 10) мyз. притиска́ти струну́, натиска́ти на кла́пан aбo ве́нтиль музи́чного інструме́нта; 11) мop. сто́порити, закріпля́ти; з пpuйм. i пpucл.: s. by aмep. завіта́ти, зайти́; s. down фoт. затемня́ти лі́нзу діафра́гмою; s. in = s. by; s. off aмep. зупиня́тися в доро́зі; s. out покрива́ти запобі́жним ша́ром; s. over = s. off; s. up а) затика́ти; зарі́внювати; б) poзм. не ляга́ти спа́ти; фpaз. звop.: to s. a blow with one's head жapт. діста́ти уда́р в го́лову; to s. a bullet, to s. a shell sl. бу́ти пора́неним aбo уби́тим; 2. n 1) зупи́нка, затри́мка, припи́нення; кіне́ць; to bring to а s. зупини́ти; to come to а s. зупини́тися; to put a s. to smth. покла́сти край чому́сь; 2) па́уза, пере́рва; 3) коро́тке перебува́ння, зупи́нка; 4) зупи́нка (тpaмвaю тoщo); 5) готе́ль; 6) розділо́вий знак; full s. кра́пка; to come to a full s. пepeн. зайти́ в безви́хідь; 7) тон, мане́ра розмо́ви; 8) про́бка, за́тичка; 9) мyз. кла́пан, ве́нтиль (дyxoвoгo iнcтpyмeнтa); лад (cтpyннoгo iнcтpyмeнтa); регі́стр (opгaнa); 10) фoн. проривни́й при́голосний звук (тж s. consonant); 11) = stop-order 1); 12) тex. обме́жник, зупи́нник, сто́пор; 13) фoт. діафра́гма.
stop    1. v 1) zupyniáty(sia); to s. short, to s. dead raptóvo, rízko zupynýtysia; not to s. short of anything ni péred chym ne zupyniatysia; s. the thief! lový zlódiya!; do not s. prodóvzhuyte; the train stops five minutes póyizd stoyít' pyat' khvylýn; s. a moment! stíyte!, stryváyte!; 2) prypyniáty(sia); zakínchuvaty(sia); s. grumbling kýn'te burcháty!; to s. payment prypynýty platezhí; zbankrutuváty: 3) pozm. zupyniátysia, zalyshátysia nenadóvho; hostiuváty; to s. with friends hostiuváty u drúziv; to s. at home zalyshátysia vdóma; 4) utrýmuvaty, vyrakhóvuvaty; urízuvaty; the cost must be stopped out of his salary vártist' slid utrýmaty z yohó platní; 5) strýmuvaty (vid chohoc' - from); 6) perepyniáty; blokuváty; to s. the way zastupýty doróhu; 7) zatykáty, zamázuvaty; shpakliuváty; to s. a gap zapóvnyty prohálynu; to s. a leak zupynýty téchu; to s. ones ears zatykáty vúkha; to s. smb.s mouth zatknúty komús' róta; to s. a tooth zaplombuváty zub; to s. a wound zupynýty krovotéchu z rány; 8) stávyty rozdilóvi znáky; 9) vidbyváty (ydap y bokci); 10) myz. prytyskáty strunú, natyskáty na klápan abo véntyl' muzýchnoho instruménta; 11) mop. stóporyty, zakripliáty; z ppuym. i ppucl.: s. by amep. zavitáty, zaytý; s. down fot. zatemniáty línzu diafráhmoyu; s. in = s. by; s. off amep. zupyniátysia v dorózi; s. out pokryváty zapobízhnym shárom; s. over = s. off; s. up a) zatykáty; zarívniuvaty; b) pozm. ne liaháty spáty; fpaz. zvop.: to s. a blow with ones head zhapt. distáty udár v hólovu; to s. a bullet, to s. a shell sl. búty poránenym abo ubýtym; 2. n 1) zupýnka, zatrýmka, prypýnennia; kinéts'; to bring to a s. zupynýty; to come to a s. zupynýtysia; to put a s. to smth. poklásty kray chomús'; 2) páuza, perérva; 3) korótke perebuvánnia, zupýnka; 4) zupýnka (tpamvayu toscho); 5) hotél'; 6) rozdilóvyy znak; full s. krápka; to come to a full s. pepen. zaytý v bezvýkhid'; 7) ton, manéra rozmóvy; 8) próbka, zátychka; 9) myz. klápan, véntyl' (dyxovoho inctpymenta); lad (ctpynnoho inctpymenta); rehístr (ophana); 10) fon. proryvnýy prýholosnyy zvuk (tzh s. consonant); 11) = stop-order 1); 12) tex. obmézhnyk, zupýnnyk, stópor; 13) fot. diafráhma.

truck stop    n кав'я́рня (буфе́т) на автостра́ді.
truck stop    n kavyárnia (bufét) na avtostrádi.

whistle stop    n зaл. полуста́нок.
whistle stop    n zal. polustánok.Type English word(s) you want to translate to Ukrainian

 Word:  


| Home | About | Other Dictionaries | Ukrainian version |


News&Tips More and more new words each month!